कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway रमेश भट्टाराई ९८५८४८०२३२ rb.bhattarai@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राम चन्द्र जैशी ९८५८४२३५३१ ramkrishnajaisi@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway गौरब धामी ९८६४४२०७४३ gauravsinghdhami60@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ज्ञान कुमार राम ९७४५५४९८१५ gyankumar7272@gmail.com
5 Account Officer Third Class Account Account खेम राज उपाध्याय ९८४८४८४७८१
6 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration प्रेम राज भट्ट ९८६८७३७१८०
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र शाहु ९८४८६६३५८१ birendrashahu@gamil.com
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिक्रम शर्मा ९८६१५८३६६१ vs219422@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सचिन थापा ९८६२००६४७७ thapasachin30@gamil.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway गिता रेग्मी ९८६६१०७४८० gitaregmi03@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अबिनाश बम
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway निशेष थारु
13 Light Vechicle Driver Classless देवी लोहार ९८६५६९०४५१
14 Light Vechicle Driver Classless तेज बहादुर महता ९८४८४२१५१७
15 Office Assistant Classless दान बहादुर सावद ९८४८७६९००२
16 Office Assistant Classless मेघ बहादुर साउद ९८६५७४६५८४