कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway सुमन योगेश
2 Chief Account Officer Third Class Account Account रोशन कुमार ओझा
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway रविन्द्र महर्जन
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सिताराम बुढाथाेकी
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration सुस्मिता शर्मा
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway उकेश दुमरु
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway माधव सुवेदी
8 Sub Engineer Engineering Civil Highway अनु पौडेल
9 Computer Operator Account Account संगीता श्रेष्ठ