सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/62 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/61 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/60 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Amendment-01 and Clarification-01 on RFP: Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP; Contract No. SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 कम्प्युटर सामाग्री खरिद सम्बन्धि पुन: दररेट पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/59 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/58 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 भवन मर्मत गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.-०७-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ चैत्र ०३ फाइल उपलब्ध छैन
11 Amendment No.1 and Clarification No.1; ACCESS-DOR-BGC-QCBS-01; Selection of Consulting Service For (i) Detailed Engineering Survey and Design of Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) Highway section and associated Bridges; (ii) Environment Assessment for Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) highway section and associated Bridges and; (iii) Construction Supervision of Improvement/Widening of Butwal-Gorusinghe-Chanauta section (69Km) of East –West Highway. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/57 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notification of Award to Individual Procurement Specialist SRCTIP-DOR-CS-IND-32 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/56 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 वेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा भएको परिपत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 सर्कुलर पेज / वेवपेज तथा इमेल Login Credentials सम्बन्धमा (DOR Office Use Only) सडक विभाग २०७९ चैत्र ०१ फाइल उपलब्ध छैन
17 Amendment No. 1 and Clarification No. 1 on Project Management Consultants for the establishment of a modern GIS/web-based Road Asset Management System SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/55 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 आ.व २०७७-०७८ भन्दा अघाडीको धरौटी फिर्ता सम्बन्धि सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ फाल्गुण ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/54 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ३० डाउनलोड गर्नुहोस्