सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आवहान तथा बोलपत्र स्वकृती सम्बन्धि आशयको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Progress Review Meeting Presentation Document- 7th Feb 2023 सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय २०७९ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना । सडक विभाग २०७९ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/45 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/44 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/43 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/42 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/41 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/40 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/39 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice for the Financial Proposal Openings सडक विभाग २०७९ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/38 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०५-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०८/२०७९/०८० सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/36 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/37 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ०९ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (दोश्रो त्रैमासिक २०७९) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/35 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्