सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/100 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/99 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/01 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०२-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० माघ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Bid Addendum (Addendum No. 1 and Clarification No. 1) for Contract Identification No. ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot-1). विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Bid Addendum (Addendum No. 1 and Clarification No. 1) for Contract Identification No. ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot-2). विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Sealed Quotation Notice HEDITH/SQ/GOODS/04/2080-081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/97 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Login Credentials सम्बन्धमा (DOR Office Use Only) सडक विभाग २०८० माघ १५ फाइल उपलब्ध छैन
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/98 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/96 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/95 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 करारमा सुरक्षा सेवा खरिदकाे दरभाउपत्र आब्हवान सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, हेटौडा २०८० माघ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/93 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/94 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/92 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्