करार सेवा र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुकाे व्यक्त्तिगत विवरण ३ दिन भित्र पठाउनु हुन ।

२०८० आषाढ २१

Please send the information to :  dgdor076@gmail.com

 


डाउनलोड गर्नुहोस्