सम्भार महाशाखा

सम्भार महाशाखा विभाग अन्तर्गतका ५ वटा महाशाखाहरु मध्येकाे एउटा महाशाखा हाे । यस महाशाखा अन्तर्गत देहाय बमाेजिमका शाखाहरु छन् :-

(१) मर्मत सम्भार शाखा
(२) सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा


Web-page : https://dor.gov.np/maintb