आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखाको काम

१)  आर्थिक कारोबारसंग सम्वन्धित भुक्तानी निकासा माग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२)  निकासा भएको रकमको खर्चको हिसाब रीतपूर्वक राख्ने, खर्चको फांटवारी तथा आर्थिक विवरण तयार गर्ने, त्यस्तो फांटवारी तथा आर्थिक विवरण समयमै केन्द्रीय निकायमा पठाउने र लेखापरीक्षण गराउने ।

३)  सोधभर्नाको लागि आवश्यक विवरण तयार गरी सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।

४)  लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको लगत राख्ने, बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने र नियमित गर्नुपर्ने विषयमा सम्वन्धित सवै शाखा, महाशाखा तथा निकायको समन्वयमा आवश्यक कागजात संलग्न गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश गर्ने ।

५)  आर्थिक कारोबारको सम्वन्धमा सम्वन्धित अधिकारीलाई राय दिने ।

६)  विभागको केन्द्रीय लेखा राख्ने ।

७)  विभागको चालु खर्चको बजेट तयार गर्ने । पूंजीगत खर्चको बजेटको हकमा योजना तथा अनुगमन महाशाखासंग समन्वय गर्ने ।