प्रशासन शाखा

विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु र विभिन्न सडक योजनाहरुलाई आवश्यकता अनुरुप जनशक्ति उपलब्ध गराएर विभागको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउनु प्रशासन शाखाको मुख्य काम हो। प्रशासन शाखाको कार्य सम्पादनको लागि कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, केन्द्रीय स्टोर र कानून तथा विवाद व्यवस्थापन गरी ४ खण्डमा बिभाजन गरी कार्य सम्पादन गरिदै आएको छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको  मुख्य कार्य विवरण:

  • दरबन्दी सृजना, नियुत्ति,पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही, अबकास लगायत कार्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
  • विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गरी सुरक्षित राख्ने।
  • विभागको भवनमा आन्तरिक सुरक्षा, पालो पहरा, सोधपुछ, सरसफाई आदि सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन गर्ने।
  • केन्द्रीय स्तरको दर्ता चलानी गर्ने गराउने।
  • जिन्सी सामानको लागत, सर्वेक्षण, रेखदेख र केन्द्रीय स्टोरको व्यवस्था सम्बन्धी कार्य गर्ने।
  • विभाग र मातहत कार्यालयहरुलाई कानूनी परामर्श उपलब्ध गराउने तथा मध्यस्थताको व्यवस्था मिलाउने र मुद्धामामिलामा विभागको बचाव गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • सडक सम्बन्धी जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सिमांकन, लगत कट्टा सम्बन्धी कार्यमा कानूनी सहयोग पुर्याउने र समन्वय गर्ने ।