भिजन एण्ड मिशन

सोच
पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा सडक उपक्षेत्रको सोच “सघन, सन्तुलित, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय एवम् दिगो सडक पूर्वाधारको

विकास” तय गरिएको छ।

लक्ष्य
“राष्ट्रिय सडक संजालको विस्तार गरी आर्थिक-सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरण मार्फत आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने”

सडक विभागको Mission कायम गरिएको छ।

End Goal
कुल यातायात खर्च न्यूनतम राख्ने विभागको अन्तिम उद्देश्य (End Goal) रहेको छ।